نام کالا قیمت تعداد حذف
 
قيمت 100000ریال

نقشه زمین شناسی GIS استان بوشهر
نقشه زمین شناسی GIS استان بوشهر

نقشه GIS زمین شناسی استان ساحلی بوشهر به صورت Shape file  تهیه شده، و همراه با جدول توصیفی خصوصیات زمین شناسی از جمله سازندها، دوره های زمین شناسی، واحدهای زمین شناسی، ریخت شناسی و غیره در اختیار کلیه پژوهشگران جهت هر گونه بهره برداری مطلوب قرار می گیرد.