نام کالا قیمت تعداد حذف
 
قيمت 20000ریال

دانلود لایه رقومی ارتفاعی(DEM) شهرستان تایباد خراسان رضوی
دانلود لایه رقومی ارتفاعی(DEM) شهرستان تایباد خراسان رضوی
 

نقشه یا لایه رقومی ارتفاعی (DEM = digital elevation map ) نمایشگر دامنه ارتفاعات یک محدوده  و در مجموع یک نقشه ارتفاعی است. DEM حاوی اطلاعات طول و عرض و از همه مهمتر اطلاعات ارتفاع یک نقطه می باشد و از همین ارتفاع هست که نقشه DEM ساخته می شود. ابتدا از طریق ابزارهای مختلف میزان ارتفاعات در نقاط مختلف یک منطقه بر حسب استانداردها محاسبه شده و به صورت لایه نقطه ای در GIS تبدیل می شود و سپس در همین برنامه از طریق میان یابی بین نقاط، نقشه رستری ارتفاعی ساخته می شود که پیکسل ها یا سلول های آن به صورت 10 متر در 10 متر تهیه شده و حاوی یک ارتفاع خاص می باشد. این نقشه به نوعی شیب ارتفاعاتی در یک منطقه را تشکیل می دهد.

 

در اینجا نقشه DEM شهرستان تایباد را مشاهده می کنید. دامنه ارتفاعی این شهرستان بین 700 متر تا 2128 متر متغیر می باشد و این دامنه و درجه تغییرات ارتفاعی با رنگهای مخصوص نشان داده شده است.

 

پژوهشگران عزیز  در صورت نیاز به سایر لایه های اطلاعاتی شامل (نقشه های زمین شناسی، کاربری اراضی، خاک، گسل ها، شبکه آبراهه ای، شبکه راه ها، توپوگرافی، دم، حوضه های آبریز، زیر حوضه های آبریز، مرزهای سیاسی استانها، شهرستان ها و غیره) می توانند به سایت مراجعه و در صورت عدم وجود در سایت با شماره 09175435214 یا ایمیل MOHSENIRASOUL@YAHOO.COM تماس حاصل نمایند.